Ασφάλεια & Υγεία στους Χώρους Εργασίας

Ασφάλεια & Υγεία στους Χώρους Εργασίας

Το πρόγραμμα συνοπτικά

1. Γενικές αρχές και νομοθετικές απαιτήσεις

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την αναφορά στην Εθνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία και περιγράφει τις υποχρεώσεις των συντελεστών της εργασίας δίνοντας παράλληλα παραδείγματα καλής πρακτικής. Θα γίνει αναφορά στις πιο κάτω ενότητες:

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της Εργασίας
 • Ανθρώπινος Παράγοντας και Ασφάλεια Εργασίας
 • Νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας. Κώδικας νόμων Ν.3850/2010
 • Αστικές και Ποινικές Ευθύνες των εμπλεκομένων στην Ασφάλεια της Εργασίας

2. Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την αναφορά στο ΠΔ.16/96 και περιγράφει τις ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας δίνοντας παράλληλα παραδείγματα καλής πρακτικής. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις πιο κάτω ενότητες:

 • Κτιριολογικές απαιτήσεις
 • Φωτισμός χώρων εργασίας
 • Αερισμός – Κλιματισμός χώρων εργασίας

3.Σήμανση ασφάλειας και υγείας

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την αναφορά, στην σήμανση ασφάλειας και υγείας των χώρων εργασίας σύμφωνα με την νομοθεσία (ΠΔ 105/95) την ορθή διαδικασία και τήρηση των προβλέψεων του νόμου.

4.Εργασίες με οθόνες οπτικής απεικόνισης (Η/Υ)

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την αναφορά, στην ορθή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα των οθονών οπτικής απεικόνισης όπως προσδιορίζεται στην σχετική νομοθεσία (ΠΔ 398/94) και τήρηση των προβλέψεων του νόμου.

5.Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιάς

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την αναφορά, τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση των πηγών κινδύνου πυρκαγιάς, τις μεθόδους πρόληψης και την διαδικασία λήψης μέτρων καταστολής.

Τα θέματα θα αναπτυχθούν με την πιο κάτω σειρά:

 • Στοιχεία και κατηγορίες πυρκαγιάς.
 • Αστικές πυρκαγιές και κατασβεστικά υλικά.
 • Πυρανίχνευση.
 • Δίκτυα καταιονητήρων.
 • Μόνιμα υδροδοτικά δίκτυα και διαχείριση τους.
 • Φορητά πυροσβεστικά μέσα.
 • Καλές πρακτικές για την πρόληψη της πυρκαγιάς.

6.Σχέδιο έκτακτης ανάγκης (ΣΧ.ΑΝ.ΕΚ.Α.)

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Τα θέματα θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Προσδιορισμός συνθηκών
 • Πυρκαγιά
 • Σεισμός
 • Πλημύρα
 • Απειλή
 • Εγκληματική ενέργεια

7.Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την αναφορά, τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση του κινδύνου από το ηλεκτρικό ρεύμα και ειδικότερα:

 • Τους κινδύνους για τον άνθρωπο.
 • Τους λοιπούς κινδύνους από την κακή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Τις βασικές ενέργειες για την πρόληψη των κινδύνων αυτών.

8.Φυσικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την αναφορά στους φυσικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία και ειδικότερα:

 • Θερμοκρασία – Υγρασία
 • Φωτισμός
 • Αερισμός
 • Θόρυβος – Δονήσεις

9.Χημικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την αναφορά στους χημικούς παράγοντες, τις χημικές ουσίες και ενώσεις που επηρεάζουν την εργασία και τους εργαζόμενους και την χρήση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS) για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων.

10.Περιορισμένοι χώροι – εκρηκτικό και δηλητηριώδες περιβάλλον

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την αναφορά στους περιορισμένους χώρους, τους ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν, τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση του κινδύνου από την δημιουργία εκρηκτικού περιβάλλοντος, δηλητηριώδους περιβάλλοντος και περιβάλλοντος με έλλειμμα οξυγόνου. Γίνεται αναφορά στην επιτήρηση του περιβάλλοντος που ενέχει τέτοιους κινδύνους, στην διαδικασία συναγερμού και αδρανοποίησης και γίνεται αναφορά στις προβλέψεις του νόμου και τις καλές πρακτικές.

11.Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την αναφορά στην ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, αναφέρεται στους γενικούς κανόνες, τους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων παραγόντων, την ορθή χρήση και συντήρηση και τις προβλέψεις του νόμου (ΠΔ 396/94).