Η Μεθοδολογία 5Σ

Η Μεθοδολογία 5Σ

Σε ποιους απευθύνεται

 • Διευθυντές, υπεύθυνοι, στελέχη και προσωπικό Παραγωγής και Συντήρησης
 • Στελέχη προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής
 • Στελέχη που ασχολούνται με σχεδιασμό προϊόντων ή/και παραγωγικής διαδικασίας

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Εισαγωγή
  • Γνωριμία και σκοπός του σεμιναρίου
  • Η ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας και της απόδοσης των λειτουργιών
  • Η έννοια της «Απώλειας» στην παραγωγικότητα των μεταποιητικών μονάδων
  • Η ευταξία ως προϋπόθεση για την παραγωγική εργασία
  • Η τεχνική «5s» – Παρουσίαση, ιστορικό και προέλευση
  • Η τεχνική 5s ως βάση για την εφαρμογή άλλων τεχνικών βελτίωσης της επίδοσης
 • Τα 5 στάδια ανάπτυξης της τεχνικής
  • Sort
  • Set in Order
  • Shine
  • Standardize
  • Sustain
 • Εφαρμογή της τεχνικής
  • Προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής
  • Επιλογή πιλοτικής περιοχής εφαρμογής
  • Οργάνωση για την εφαρμογή της τεχνικής
  • Η συνεισφορά της τεχνικής Visual Management στην επιτυχή εφαρμογή της τεχνικής 5s
  • Ο ρόλος του προσωπικού (χειριστές – εργοδηγοί – υπεύθυνοι βάρδιας – προϊστάμενοι)
  • Στόχοι, παρακολούθηση και διορθωτικές ενέργειες
  • Οφέλη και μελλοντικές ενέργειες