Βιομηχανική Κοστολόγηση και Λήψη Αποφάσεων

Βιομηχανική Κοστολόγηση και Λήψη Αποφάσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε: Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων, Στελέχη παραγωγής, Στελέχη που ασχολούνται με την Κοστολόγηση προϊόντων & αποτίμηση εμπορευμάτων, Ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές & οικονομολόγους

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Εισαγωγικές Έννοιες
  • Κοστολόγηση και οικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων
  • Συστήματα κοστολόγησης
  • Συστατικά του κόστους παραγωγής
  • Άμεσο & έμμεσο κόστος
  • Βιομηχανικά έξοδα παραγωγής
  • Σταθερά & μεταβλητά έξοδα
  • Κέντρα κόστους
  • Μέθοδοι επανεπιμερισμού του κόστους βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια
  • Υπολογισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων
  • Υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων
  • Αποτίμηση αποθεμάτων ετοίμων & ημικατεργασμένων προϊόντων
  • Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής
  • Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής
  • Η έννοια του οριακού κόστους
  • Μέθοδος της οριακής κοστολόγησης
  • Σύγκριση των μεθόδων, πλήρους και οριακής κοστολόγησης
  • Πρότυπη κοστολόγηση
 • Συνοπτική Παρουσίαση ABC (Activity Based costing)
  • Βασικές αρχές λειτουργίας του Α.Β.C
  • Έννοια & κόστος της δραστηριότητας (Activity)
  • Τρόπος ανάπτυξης του A.B.C
 • Συστημική Ανάλυση του Κόστους Παραγωγής
  • Αποτύπωση της ροής των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία
  • Αναγνώριση-καθορισμός των κύριων και υποστηρικτικών κέντρων κόστους & δραστηριοτήτων
  • Φορείς του κόστους
  • Οδηγοί κόστους
  • Ποσοτικοποίηση αναγκών σε υλικά, εργασία, και δαπάνες
  • Προδιαγραφές προϊόντων (B.O.M)
  • Υπολογισμός φύρας & υπολειμμάτων
  • Κοστολόγηση Συμπαραγωγών προϊόντων και υποπροϊόντων
 • Κοστολόγηση & Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
  • Αποφάσεις μεταξύ ιδιοπαραγωγής και αγοράς από εξωτερικό προμηθευτή
  • Ο ρόλος της κοστολόγησης στον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής
  • Καθορισμός πολιτικής αποθεμάτων
  • Ανάλυση και μοντελοποίηση του Νεκρού σημείου (breakeven) της επιχείρησης
  • Δείκτες αποδοτικότητας
  • Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων παραγωγής
  • Σενάρια-προϋπολογισμού κερδών και ισολογισμού ανά επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας
  • Ανάλυση ευαισθησίας του κόστους παραγωγής στις μεταβολές των βασικών συστατικών του