Οργάνωση Πωλήσεων – Sales Plan

Οργάνωση Πωλήσεων - Sales Plan

Η δημιουργία του Sales Plan ωφελεί έναν οργανισμό πωλήσεων, δημιουργώντας μια πορεία προς την αύξηση των εσόδων, προωθώντας μια κουλτούρα πειθαρχίας και διασφαλίζοντας ότι τα μέλη της ομάδας εστιάζονται στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων. Ωστόσο, βοηθά επίσης τις ομάδες να βελτιώνονται συνεχώς, δημιουργώντας ένα σύστημα σχεδιασμένο να μαθαίνει από προηγούμενες επιδόσεις, ενώ καθορίζει βασικούς δείκτες μελλοντικής επιτυχίας.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Ορισμός Αποστολής
 • Δημιουργία Εταιρικού Προφίλ
 • Καθορισμός Στόχων Πωλήσεων
 • Δημιουργία S.M.A.R.T. Στόχων
  • Specific (Συγκεκριμένοι)
  • Measurable (Μετρήσιμοι)
  • Achievable (Επιτεύξιμοι)
  • Relevant (Σχετικοί)
  • Timed (Προσδιορισμένοι Χρονικά)
 • Μελέτη Προϊόντων/Υπηρεσιών/Λύσεων
 • Καταμερισμός Ρόλων και Αρμοδιοτήτων
 • Sales Budget (Προϋπολογιστικό Πλάνο Πωλήσεων)
 • Στήσιμο/Σχεδιασμός CRM
 • Καθορισμός/Πρόβλεψη Στόχων
 • Προβλέψεις/Χρονοδιάγραμμα Πωλήσεων
 • Ανάλυση Πωλήσεων
 • Δημιουργία Πλάνου Πωλήσεων
  • Μίγμα Προϊόντων
  • Μίγμα Πελατών
  • Περιθώριο Κέρδους (Profit Margin)
 • Στοχοθέτηση Πελατών
 • Δημιουργία/Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Δημιουργία Αναφορών με Ποσοτικά και Ποιοτικά Κριτήρια
 • Εκπαίδευση Πωλητών