Αποτελεσματικές, Αφηγηματικές, Περιεκτικές Παρουσιάσεις

Αποτελεσματικές, Αφηγηματικές, Περιεκτικές Παρουσιάσεις

Στόχοι

Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση:

 1. να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της σύντομης και περιεκτικής παρουσίασης
 2. να είναι σε θέση να υιοθετούν αφηγηματικές τεχνικές κατά την παρουσίαση των στοιχείων που τους ζητούνται
 3. να είναι σε θέση να αξιοποιούν αφηγηματικές τεχνικές προκειμένου να τεκμηριώνουν προτάσεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία της εταιρείας
 4. να έχουν εμπεδώσει τη δομή και τις βασικές αρχές μιας παρουσίασης που απαντά στις παραπάνω προδιαγραφές.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τρεις διακριτές ενότητες

 1. βασικές αρχές προφορικής επικοινωνίας και παρουσιάσεων: ενότητα που ξεκινά με εισήγηση και καταλήγει με συζήτηση και παραδείγματα
 2. βασικές αρχές της επιχειρησιακής γραπτής επικοινωνίας, με έμφαση στην καθαρότητα, τη σαφήνεια, την κεντρική ιδέα και την άρθρωση επιχειρηματολογίας. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μελέτη περίπτωσης και άσκηση.
 3. βασικές αρχές της αφηγηματικής θεωρίας και της εφαρμογής της στον χώρο των επιχειρήσεων, με παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης.

Αφού καλυφθούν οι παραπάνω ενότητες, δίνεται στους συμμετέχοντες θέμα για άσκηση επί τόπου. Την άσκηση αυτή την παραδίδουν εκείνη την ώρα ή την αποστέλλουν με email ώστε να πάρουν feedback.

Ατζέντα

 1. Γνωριμία με την ομάδα, παρουσίαση του σεμιναρίου και του προγράμματος της ημέρας
 2. Βασικές αρχές προφορικής επικοινωνίας, ομιλιών και παρουσιάσεων – παραδείγματα και άσκηση
 3. Βασικές αρχές γραπτής επικοινωνίας: καθαρότητα, σαφήνεια, περιεκτικότητα, μηνύματα-κλειδιά – παραδείγματα και άσκηση
 4. Βασικές αρχές αφηγηματικής θεωρίας: η σύγκρουση, οι ρόλοι, η πλοκή, η έκβαση. Σύνδεση με την εταιρική στρατηγική. Παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
 5. Τελική άσκηση: δίνεται ένα θέμα στους συμμετέχοντες και τους ζητείται να αναπτύξουν έναν κορμό παρουσίασης ο οποίος εστιάζει στις προτεινόμενες αποφάσεις για μελλοντική δράση.

Αξιολόγηση

Εφ’ όσον ζητηθεί αξιολόγηση των συμμετεχόντων, προτείνεται η εξής διαδικασία:

 1. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν και αποστέλλουν στην εισηγήτρια μια παρουσίαση (χωρίς πραγματικά στοιχεία – μόνο με δομή και διάρθρωση), οπότε η εισηγήτρια αξιολογεί την παρουσίαση
 2. Η εισηγήτρια αποστέλλει ποιοτική αξιολόγηση για κάθε συμμετέχοντα λαμβάνοντας υπ’ όψη την παρουσίαση αυτή και τη συνολική συμμετοχή του συμμετέχοντος στο σεμινάριο.

Με τον τρόπο αυτό εμπεδώνεται καλύτερα η ύλη του σεμιναρίου και γίνεται αμεσότερη η σύνδεση με την πράξη.

Προετοιμασία των συμμετεχόντων

Μια εβδομάδα πριν το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα λάβουν έναν πίνακα με τρεις στήλες: «θετικό», «ουδέτερο», «αρνητικό». Κάτω από τον πίνακα θα υπάρχουν μια σειρά από στοιχεία και ιδιότητες που χαρακτηρίζουν έναν παρουσιαστή / ομιλητή. Οι συμμετέχοντες θα ταξινομήσουν τις ιδιότητες αυτές μέσα στον πίνακα. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση γύρω από τις παρουσιάσεις και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στο εταιρικό περιβάλλον.

Follow up

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν ατομικά και εμπιστευτικά να εντοπίσουν προς το τέλος του σεμιναρίου:

 1. Τρία πράγματα που πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν ως παρουσιαστές
 2. Τρία πράγματα που πρέπει να ξεκινήσουν να κάνουν ως παρουσιαστές
 3. Τρία πράγματα που πρέπει να σταματήσουν να κάνουν ως παρουσιαστές.

Αμέσως μετά την πρώτη παρουσίαση που θα χρειαστεί να κάνουν, θα τους διανεμηθεί ένα εμπιστευτικό ερωτηματολόγιο που ρωτά αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι τους και πού ή πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν ώστε να τους επιτύχουν.