Εργασιακό stress : Πρόληψη & αντιμετώπιση σε επίπεδο διοίκησης

Εργασιακό stress : Πρόληψη & αντιμετώπιση σε επίπεδο διοίκησης

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη της διοίκησης.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Μηχανισμός του εργασιακού στρες
 • Κατανοώντας τις αιτίες και  εντοπίζοντας συμπτώματα εργασιακού στρες στους εργαζόμενους
 • Οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης και στρες
 • Τρόπος διοίκησης και στρες
 • Εκτίμηση ψυχοκοινωνικών κινδύνων και στρες στο χώρο εργασίας
 • Στρατηγικές διαχείρισης εργασιακού στρες σε επίπεδο ατόμου
 • Στρατηγικές διαχείρισης εργασιακού στρες σε επίπεδο ομάδας
 • Δεξιότητες για την αποτελεσματική διοίκηση  και  την πρόληψη – αντιμετώπιση του εργασιακού στρες
 • Καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του στρες στην εργασία

Στόχοι Προγράμματος

Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν πως δημιουργείται το εργασιακό στρες μέσα στην επιχείρηση
 • να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τους παράγοντες εργασιακού στρες στο δικό τους εργασιακό πλαίσιο/ομάδα
 • να γνωρίζουν τα στυλ ηγεσίας και την επίδρασή τους στην εμφάνιση στρες στους εργαζόμενους
 • να σχεδιάζουν πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης της ικανοποίησης των εργαζομένων
 • να γνωρίζουν ποια μέτρα μπορεί να πάρει η διοίκηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού στρες του προσωπικού
 • να αναπτύσσουν πρακτικές πρόληψης και να εφαρμόζουν αρχές και τεχνικές διαχείρισης του στρες στην ομάδα

Σκοπός Προγράμματος

Η εκπαιδευτική αυτή ενότητα δίνει στους συμμετέχοντες όλα τα εφόδια που απαιτούνται προκειμένου να αναπτύξουν  δεξιότητες  εντοπισμού και διαχείρισης  συμπτωμάτων εργασιακού στρες στο προσωπικό της επιχείρησής τους, αλλά και να σχεδιάσουν προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες για το στρες μέσα στην επιχείρηση.

Ωφέλη Προγράμματος

Η πρόληψη και προώθηση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση έχει πολλαπλά οφέλη για την ίδια την επιχείρηση, αφενός μεν σε επίπεδο απόδοσης και ικανοποίησης των εργαζομένων, αφετέρου δε, σε επίπεδο επικοινωνίας, συνεργασίας,  καθώς και δέσμευσής τους στους στόχους της.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Θα αποκτήσετε  πρακτική  και  εφαρμόσιμη  γνώση  για προσωπική ανάπτυξη και  δεξιότητες αποτελεσματικής διοίκησης με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του στρες στο χώρο εργασίας (μακρο-επίπεδο) και εντός της εργασιακής σας ομάδας (μικρο-επίπεδο)
 • Θα έχετε βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, καλύτερη συνεργασία με τους εργαζόμενους , ενώ θα πετύχετε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησής τους και δέσμευσής τους στους στόχους της επιχείρησης.
 • Θα πετύχετε ελαχιστοποίηση των αποχωρήσεων και του κόστους και χρόνου αντικατάστασης, πρόσληψης και εκπαίδευσης νέου προσωπικού.