Τεχνικές Επικοινωνίας

Τεχνικές Επικοινωνίας

Συνοπτική Θεματολογία

 • Ορισμοί Επικοινωνίας
 • Διαχωρισμός Ειδών Επικοινωνίας
 • Μέθοδοι Επικοινωνίας
 • Στάδια Επικοινωνίας
 • Μοντέλα Επικοινωνίας
 • Μορφές Ανατροφοδότησης (Feedback)
 • Μοντέλο Lasswell, Berlo, Gerbner
 • Διαμόρφωση Μηνύματος: ΚωδικοποίησηàΜετάδοσηàΑποκωδικοποίηση
 • Μοντέλα Συμπεριφορών -D.C.I.S.
 • Επικοινωνιακά Εμπόδια
 • Ενεργητική και Παθητική Ακρόαση
 • Πως πετυχαίνω ενεργητική ακρόαση
 • Λεκτική Επικοινωνία

-Ηχόχρωμα, Τονικότητα, επικοινωνιακή «ένδυση»

 • Μη λεκτική επικοινωνία

-Είδη μη λεκτικής επικοινωνίας

-Παραγλώσσα

-Γλώσσα Σώματος

 • Γραπτή Επικοινωνία

-Είδη-Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα γραπτής επικοινωνίας

-Γραπτή Επαγγελματική Επικοινωνία

 • Εταιρική Επικοινωνία
 • Πως τοποθετώ την εταιρική κουλτούρα στην επαγγελματική επικοινωνία
 • Παρουσιάσεις: προσέγγιση, τοποθέτηση, ανατροφοδότηση, διατήρηση ενδιαφέροντος
 • Είδη συμπεριφορών

-Ηγεσία

 • Αποτελεσματικός χειρισμός διαφωνιών

-Αποφυγή εντάσεων και συγκρούσεων

-Πειθώ

 • Ατομικά – Προσωπικά Χαρακτηριστικά και ο ρόλος τους στην επικοινωνία
 • Θεωρία του Maslow – Πυραμίδα του Maslow
 • SWOT & PESTLE Analyses στην υπηρεσία των επικοινωνιακών σκοπών
 • Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
 • Η δημιουργία της πρώτης θετικής εικόνας
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη κι ενσυναίσθηση