Βελτιώνοντας την Οικονομική Γνώση σε όλα τα Τμήματα

Βελτιώνοντας την Οικονομική Γνώση σε όλα τα Τμήματα

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές & Προϊσταμένους Λειτουργιών, Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Credit, Προμηθειών, Παραγωγής, Logistics που θέλουν να εμβαθύνουν στις βέλτιστες Επιχειρηματικές Πρακτικές Οικονομικής Σκέψης

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Ερμηνεία Οικονομικών και Εμπορικών Μεγεθών.
  • Τι είναι τα  : Πάγια στοιχεία, Αποσβέσεις, Αποθέματα, Απαιτήσεις, Διαθέσιμα, Καθαρή θέση, Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
  • Τι είναι το Κόστος Πωλήσεων
  • Τι ονομάζουμε Μικτό Κέρδος και πως επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
  • Περιθώρια Μικτού Κέρδους : Margin και Markup. Πως διαμορφώνουν ή επηρεάζουν την  τιμολογιακή πολιτική. Η σημασία των εκπτώσεων
  • Ποια είναι (αναλυτικά) τα έξοδα κατά είδος και ποια τα έξοδα κατά προορισμό (Κέντρα Κόστους). Πως επηρεάζουν την κερδοφορία μίας επιχείρησης
  • Κόστος χρήματος (τόκοι) και επιτόκια δανεισμού ή καταθέσεων. Επιδράσεις στα αποτελέσματα
 • Οικονομικές και Εμπορικές Πολιτικές
  • Πολιτικές Αποθεμάτων : Πως επηρεάζει την πορεία της επιχείρησης η ακολουθούμενη πολιτική αποθεμάτων. Κόστη αποθήκευσης, επιδιωκόμενος μέσος χρόνος αποθήκευσης, απόθεμα ασφαλείας, βέλτιστο επίπεδο αποθεμάτων
  • Πολιτικές Πιστώσεων : Πως επηρεάζει την πορεία της επιχείρησης η ακολουθούμενη πολιτική πιστώσεων σε πελάτες και προμηθευτές. Πλαφόν (όρια) πιστώσεων και προσδιορισμός του βέλτιστου χρόνου είσπραξης και πληρωμής. Πως επηρεάζουν οι εκπτώσεις που λαμβάνουμε ή δίνουμε
  • Τιμολογιακές πολιτικές : Τι πρέπει να προσέχουμε
  • Πολιτικές Δαπανών & Εξόδων : Μέχρι που ?
  • Επενδυτικές Πολιτικές : Πρέπει ! μπορούμε ?
  • Πολιτικές Ρευστότητας : Τι πρέπει να παρακολουθούμε και να προσέχουμε κάθε μέρα
  • Στρατηγικές των επιχειρήσεων : Πως διαμορφώνουμε Εμπορική και Οικονομική πολιτική
 • Ανάλυση και Ερμηνεία
  • Τι – με απλά λόγια – απεικονίζουν και που χρησιμεύουν ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Κερδών / Ζημιών
  • Συσχέτιση και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους οικονομικών μεγεθών και στοιχείων της επιχείρησης
  • Έννοια και χρησιμότητα  των εμπορικών και οικονομικών δεικτών (ρευστότητας, εισπράξεων, πληρωμών, κεφαλαίου κίνησης, καθαρής θέσης, κόστους πωληθέντων, μικτών κερδών, δαπανών, επενδύσεων, δανειακής εξάρτησης)
  • Ανάλυση Νεκρού σημείου (Break Even Point) : Μέχρι που πρέπει τουλάχιστον να πουλάμε ?
  • Πώς επηρεάζεται οικονομικά μία επιχείρηση από εμπορικές αποφάσεις (σε θέματα τιμών, εκπτώσεων, ποσοστών μικτού κέρδους, τρόπου πληρωμής και είσπραξης, χρόνου αποθεματοποίησης, εξόδων, κλπ)
  • Αξιολόγηση πορείας μίας επιχείρησης (της δικής μας, του ανταγωνισμού, των πελατών). Πως ήμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τον κλάδο ?
  • Αποτύπωση των προοπτικών μίας επιχείρησης (ιδίας, ανταγωνισμού, πελατών). Κίνδυνοι και ευκαιρίες.