Νέα

Καλύφθηκε

Υπάλληλος Επικοινωνίας και Διαχείρισης Πελατών

Η Zisimatos Management, εταιρία συμβουλευτικών & εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και στελέχη επιχειρήσεων, αναζητά υπάλληλο με σπουδές σχετικές με  Marketing / Επικοινωνία / Δημόσιες Σχέσεις (χωρίς απαραίτητα προϋπηρεσία).

Ο ρόλος της θέσης σχετίζεται με διαμόρφωση πλάνων προβολής και επικοινωνίας, πλάνων ανάπτυξης πελατολογίου, επικοινωνία με υποψηφίους και δυνητικούς πελάτες για συνεργασία και παρακολούθηση της πορείας ενεργειών και στόχων (CRM).

Απαραίτητα Προσόντα

  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική & διαπροσωπική επικοινωνία
  • Ικανότητες εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
  • Αποτελεσματικές πωλησιακές δεξιότητες
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του MS Office
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Τήρηση διαδικασιών
  • Ομαδικό πνεύμα

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected]

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.